Фирма „Саксо БГ” ООД е българо – датска фирма и е основана през 2005 г. Дейността на фирмата е свързана с проектиране и производство на мека мебел за обзавеждане на дома, заведения и хотели. Чрез производството на висококачествена мека мебел фирмата се доказала на чуждестранния пазар, като коректен и надежден партьор с гаранция за качество на произведените изделия.
Фирма „Саксо БГ” ООД се стреми да наложи продукцията си и на българския пазар.
За да отговори на високите изисквания на клиентите си в производството се влагат материали, които са с високи технически показания. Обкова, които се използва в производството e произведен от водещи фирми в страни от Европейския съюз.
Коректността и професионализма на екипа на фирмата, както и стремежа за производство на качествена продукция чрез използване на съвременни технологии, я правят надежден и стабилен партнъор.   

Висококачествени мебели ръчна изработка.

Нашата цел е да разработваме и проектираме

дивани и столове с високо качество на конкурентни цени.

Нашите мебели отговарят на изисквания за функционалност и издръжливост.

За постигането на тази цел използваме първокачествени материали

в съчетание със съвременни производствени техники.

 

  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „САКСО БГ” ООД  ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на „Саксо БГ” ООД. зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции в производството на мебели и изпълнението на поетите ангажименти по настоящата политика.

От името на Ръководството, официално обявявам решението в „Саксо БГ” ООД да се разработи, внедри, сертифицира и поддържа Система за управление на качеството и околна среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Ръководството на „Саксо БГ” ООД декларира своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и поддържането на фирмената Система за управление на качеството и околната среда в изпълнение на приетата си

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

Политиката по качеството и околна среда е неизменна част от цялата политика и стратегия на фирмата, със следните цели:

 • предоставяне на услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни, при управление на здравето и безопасността при работа и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда;
 • поддържане и подобряване на имиджа на „Саксо БГ” ООД като перфектен производител на мебели – изпълнение , предаване и гаранционно обслужване на продуктите в срок и без рекламации към основните изисквания , специфицирани в договорите за производство, стремеж за работа по изискванията на европейските стандарти;
 • експедитивност при изпълнение на възложените задачи и компетентност при работа с клиентите;
 • подобряване на вътрешния обмен на информация в дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти;
 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на „Саксо БГ” ООД;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата;
 • удовлетворяване потребностите и очакванията на собствениците и инвеститорите;
 • създаване на взаимоотношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • следене на актуалността на националните и международни нормативни документи и извършване на оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност;
 • последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при експлоатация на мощностите и осъществяването на производствените дейности;
 • осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по околна среда;
 • осигуряване на разбирането, внедряването и поддръжката на политиката по околната среда на всички нива в дружеството;
 • ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по околната среда;
 • предотвратяване на замърсяването на околната среда, чрез ефикасно управление на образуваните отпадъци и използваните материали и технологии;
 • поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации;
 • оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството и околната среда с изискванията на ISO 9001 и ISO 14001;
 • чувствително повишаване на качеството и производителността на труда, като резултат от общите усилия на целия колектив;
 • проучване и удовлетворяване изискванията на пазара;
 • оптимизиране на икономическите критерии /разходи, себестойност, трудови възнаграждения и др./;
 • стимулиране творческата активност на персонала.

 

Политиката по качество и околна среда на „Саксо БГ” ООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по системата за управление на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията. Политиката е достъпна до обществеността.

 

С това мое изявление си позволявам да изразя убедеността на Ръководството за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество от целия персонал на „Саксо БГ” ООД при реализиране на Политиката и Целите на фирмата.

 Управител: Иво Кавалджиев


 

САКСО БГ“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

На 20.01.2021г. „САКСО БГ“ ООД

подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077-0096-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 20.04.2021г.

Проектът е на стойност 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

                                                                                                                                                                                                                                                                     22.01.2021г.

 


 

На 08.02.2018г. Саксо БГ“ ООД 

сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.021-0146-С01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект Обучения за заети лица в „Саксо БГ”ООД, компонент 1, по схема BG05М9ОР001-1.021Обучения за заети лица, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 08.02.2018г. и е с продължителност 19 месеца – 08.09.2019г.

Основната цел на проекта е да се повиши способността на заетите лица в "Саксо БГ" ООД да посрещат настъпващите промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

Общата цел ще бъде постигната чрез реализирането на следните специфични цели:

-Осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на 120 служители в „Саксо БГ” ООД, по професията „Оператор в дървообработването”, специалност „Производство на мебели“, ІІ СПК

- Обучение по Ключова компетентност 2–„Общуване на чужд език” – Английски език за 15 лица,заети в "Саксо БГ"ООД;

В резултат ще бъде повишена квалификацията на заетите лица в "Саксо БГ" ООД, възможностите им за кариерно развитие, както и качеството и устойчивостта на работните места.

Общата стойност на проекта е 154 500,00 лева, от които 78 795,00 лева са Европейско финансиране, 13 905,00 са Национално финансиране, и 61 800.00 съфинансиране. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

     

 

www.eufunds.bg

 

 

www.esf.bg

 


 

На 26.05.2017г. Саксо БГ“ ООД

сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-1.008-2030 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фонодове, международни програми и проекти" за изпълнението на проект Добри и безопасни условия на труд в Саксо БГ ООД по схема BG05М9ОР001-1.008Добри и безопасни условия на труд” по приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Изпълнението на проекта започна на 26.05.2017г. и е с продължителност 13 месеца – 26.06.2018г.

Основната цел на проекта, е устойчиво подобряване на организацията на труда и условията на труд в „Саксо БГ” ООД, чрез: -въвеждане на практики, насърчаващи съвместяването на личния и професионалния живот; -въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на работещите над 54 години; въвеждане на промени в организацията на труда във всички направления на дружеството и работни площадки, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда; - осигуряване на социални придобивки за работещите във връзка с хранене и отдих, достъп на хора с увреждания; - подобряване на здравословните и безопасни усовия на труд чрез закупуване на нови и по-модерни ЛПС и средства за колективна защита и осигуряване на обучения, свързани със специфични рискове за БЗР за работещите.

Общата стойност на проекта е 297 336,25 лева, европейско финансиране в размер на 252 735,1 лв и национално финансиране 44 600,44 лв. Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз.

     

 

www.eufunds.bg

 

 

www.esf.bg

 На 24.06.2013 г. „Саксо БГ” ООД сключи договор с номер ESF-2303-04-02005 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект „Подобряване на условията на труд в „Саксо БГ” ООД” по схема BG051PO001-2.3.03: „Безопасен труд по приоритетна ос 2 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
За повече информация тук

Решение прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Саксо БГ” ООД”

Публична покана на „САКСО БГ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на лични предпазни средства” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-04-02005.

Валидна до 12.03.2014 г. включително

Публична покана на „САКСО БГ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Саксо БГ” ООД ” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-04-02005 Срок за подаване на документи до 15.01.2014г. включително.

 

Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Саксо БГ” ООД ” от 26.02.2014г.

 

Публична покана на „САКСО БГ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „1: Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007. 2: Обучение на служители във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 ” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-04-02005 Срок за подаване на документи до 24.01.2014г. включително.

 

Публична покана на „САКСО БГ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Саксо БГ” ООД ” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-04-02005 Срок за подаване на документи до 10.03.2014г. включително.

 

Публична покана на „САКСО БГ” ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП №ESF-2303-04-02005 Срок за подаване на документи до 17.04.2014г. включително.

 

Покана за участие в пресконференция по запознаване с Проект „На път към устойчива българска икономика” Бенефициент – „Саксо БГ” ООД

 

Покана за участие в пресконференция за отчет на изпълнението на Проект „На път към устойчива българска икономика” Бенефициент – „Саксо БГ” ООД

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако не сте съгласни, научете повече.